Câu 1

Ta cứ tiến bước ngắm Jê-sus đừng xao,

Lâm cơn tranh chiến không hề nao;

Chúa vùa giúp, chớ sợ, chỉ tin cậy vâng lời,

Ta thắng nhờ Vua muôn đời.

Mới truy cập