Robert Lowry, 1826-1899
Dịch lời của William O. Cushing, 1823-1902

Câu 1

[Ab]Theo Chúa! theo hoài!

[Db]Tôi quyết tâm luôn [Ab]theo Ngài!

[Eb]Dầu đường nào, [Ab]hay nơi nao,

[Eb7]xin theo Chúa hôm nay!

[Ab]Theo Chúa! theo hoài!

[Db]tôi quyết tâm luôn [Ab]theo Ngài!

[Db]Ngài đưa đi nơi [Ab]nao

tôi quyết theo [Eb7]luôn không [Ab]nài!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập