Câu 1

Theo Chúa! theo hoài!

Tôi quyết tâm luôn theo Ngài!

Dầu đường nào, hay nơi nao,

xin theo Chúa hôm nay!

Theo Chúa! theo hoài!

tôi quyết tâm luôn theo Ngài!

Ngài đưa đi nơi nao

tôi quyết theo luôn không nài!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập