Câu 1

1.Nầy tôi lặng nghe Jê-sus phán tuyên:

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta;”

Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên,

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta;”

Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi,

Chuộc con Ta đã chết cách nhục nhã,

Đau khổ vì con, trả xong nợ tội,

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta.”

Câu 2

2.“Dầu con phạm muôn tội, Ta cũng tha,

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta;”

Tội con nhờ Ta từ đây ném xa,

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta;”

Trên bước đường trôi nổi Ta đưa con,

Dầu qua sông, biển Ta đem con qua,

Khi đến trời cao phước Ta hằng còn,

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta.”

Câu 3

3.“Nầy con, mọi lo buồn đem đến đây,

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta;”

Đời con nặng chăng, nhờ Ta gánh thay;

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta;”

Con chớ sợ chi hãy nương ngực nầy,

Dựa Ta trong cõi tương lai vui thỏa,

Nước mắt rồi Ta sẽ lau khô ngay,

“Hãy theo Ta, mau ớ con, hãy theo Ta.”

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập