Câu 1

Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sống;

Vui mừng trong suối Thánh Linh,

Mạch nước thiêng liêng đổ xuống nhưng không,

Để ta hưởng phước vĩnh sinh.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập