Winfield S. Weeden, 1896
Dịch lời của J. W. Van De Venter, 1896

Câu 1

1.Xin dâng hết thảy cho Jê-sus tôi,

Tình nguyện hiến chính thân thể nầy;

Luôn yêu mến, trông mong nơi Chúa thôi,

Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài.

Điệp khúc

Hiến cả thảy cho Ngài,

Hiến cả thảy cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến cả thảy đây,

Hiến cả thảy cho Ngài.

Câu 2

2.Xin dâng hết thảy cho Jê-sus tôi,

Nguyện quỳ gối khiêm nhu trước Ngài,

Coi vui thú thế gian rơm rác thôi,

Nguyện được Chúa tiếp tôi phút nầy.

Điệp khúc

Hiến cả thảy cho Ngài,

Hiến cả thảy cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến cả thảy đây,

Hiến cả thảy cho Ngài.

Câu 3

3.Xin dâng hết thảy cho Jê-sus tôi,

Được thuộc trong tay Chúa hoài,

Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi,

Hầu được tôi nayNgài.

Điệp khúc

Hiến cả thảy cho Ngài,

Hiến cả thảy cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến cả thảy đây,

Hiến cả thảy cho Ngài.

Câu 4

4.Xin dâng hết thảy cho Jê-sus tôi,

Nầy đời sống tôi xin hiến Ngài,

Xin nhân ái, linh năng luôn phước bôi,

Từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

Điệp khúc

Hiến cả thảy cho Ngài,

Hiến cả thảy cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến cả thảy đây,

Hiến cả thảy cho Ngài.

Câu 5

5.Xin dâng hết thảy cho Jê-sus tôi,

Lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài,

Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,

Đời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Điệp khúc

Hiến cả thảy cho Ngài,

Hiến cả thảy cho Ngài,

Lạy Jê-sus, tôi hiến cả thảy đây,

Hiến cả thảy cho Ngài.

Mới truy cập