Charlie D. Tillman
Dịch lời của S. E. L

Câu 1

1.Sẵn nếm trải [F]mỗi gian lao tai ương,

Sẵn chịu luyện [C7]tập trăm [F]đường;

Sẵn nghỉ ở [F]nhà, lo cho ai đi,

Sẵn phục linh [C7]ý mọi [F]khi.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn [Bb]thoái theo ơn Cha [F]sai,

Sẵn tròn phận [C7]tôi tớ [F]Ngài.

Sẵn để gánh [Bb]trách nhiệm tuy tôn hay [F]ti,

Sẵn phục linh [C7]ý mọi [F]khi.

Câu 2

2.Sẵn để khởi [F]hành không nao truân chuyên,

Sẵn sàng canh [C7]giữ, khẩn [F]nguyện;

Sẵn nghỉ để [F]nhường cho ai thay tôi,

Sẵn chờ Cha [C7]mở đường [F]thôi.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn [Bb]thoái theo ơn Cha [F]sai,

Sẵn tròn phận [C7]tôi tớ [F]Ngài.

Sẵn để gánh [Bb]trách nhiệm tuy tôn hay [F]ti,

Sẵn phục linh [C7]ý mọi [F]khi.

Câu 3

3.Sẵn để giảng [F]luận hay suy tư đây,

Sẵn sàng thân, [C7]tâm, não [F]nầy;

Sẵn đứng vững [F]vàng nơi Cha ưa vui,

Sẵn chịu đau [C7]khổ nào [F]lui.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn [Bb]thoái theo ơn Cha [F]sai,

Sẵn tròn phận [C7]tôi tớ [F]Ngài.

Sẵn để gánh [Bb]trách nhiệm tuy tôn hay [F]ti,

Sẵn phục linh [C7]ý mọi [F]khi.

Câu 4

4.Sẵn để cảnh [F]cáo hay rao kim ngôn,

Sẵn vực muôn [C7]muôn linh [F]hồn;

Sẵn sống, sẵn [F]chết, luôn luôn an tâm,

Sẵn sàng nghinh [C7]Chúa phục [F]lâm.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn [Bb]thoái theo ơn Cha [F]sai,

Sẵn tròn phận [C7]tôi tớ [F]Ngài.

Sẵn để gánh [Bb]trách nhiệm tuy tôn hay [F]ti,

Sẵn phục linh [C7]ý mọi [F]khi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập