Câu 1

1.Sẵn nếm trải mỗi gian lao tai ương,

Sẵn chịu luyện tập trăm đường;

Sẵn nghỉ ở nhà, lo cho ai đi,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài.

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

Câu 2

2.Sẵn để khởi hành không nao truân chuyên,

Sẵn sàng canh giữ, khẩn nguyện;

Sẵn nghỉ để nhường cho ai thay tôi,

Sẵn chờ Cha mở đường thôi.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài.

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

Câu 3

3.Sẵn để giảng luận hay suy tư đây,

Sẵn sàng thân, tâm, não nầy;

Sẵn đứng vững vàng nơi Cha ưa vui,

Sẵn chịu đau khổ nào lui.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài.

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

Câu 4

4.Sẵn để cảnh cáo hay rao kim ngôn,

Sẵn vực muôn muôn linh hồn;

Sẵn sống, sẵn chết, luôn luôn an tâm,

Sẵn sàng nghinh Chúa phục lâm.

Điệp khúc

Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai,

Sẵn tròn phận tôi tớ Ngài.

Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti,

Sẵn phục linh ý mọi khi.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập