Edwin Othello Excell, 1900
Dịch lời của Nellie Talbot

Câu 1

[G]1.Jê-sus dạy [Em]tôi ngày đêm [D7]lòa sáng,

Vì Ngài chiếu khắp mọi [G]nơi;

[Bm]Mọi sự mọi [Em]nơi làm vui [D7]lòng Chúa,

Nhà trường, chốn ở, nơi [G]chơi.

Điệp khúc

Một tia [Em]sáng, ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng [C]khắp [G]nơi.

Một tia [Em]sáng ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn [G]đời.

Câu 2

[G]2.Jê-sus dạy [Em]tôi tập theo [D7]nền nếp,

Thuận hòa với mỗi một [G]ai;

[Bm]Hoặc học, hoặc [Em]chơi, hoặc ăn, [D7]hoặc nói,

Tỏ mình xứng danh con [G]Ngài.

Điệp khúc

Một tia [Em]sáng, ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng [C]khắp [G]nơi.

Một tia [Em]sáng ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn [G]đời.

Câu 3

[G]3.Hằng cầu nguyện, [Em]xin Jê-sus [D7]vùa giúp,

Cho lòng thánh khiết, Ngài [G]ơi;

[Bm]Thường soi rọi [Em]ra lòng nhân [D7]từ Chúa,

Rạng lòa Cứu Chúa khắp [G]nơi.

Điệp khúc

Một tia [Em]sáng, ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng [C]khắp [G]nơi.

Một tia [Em]sáng ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn [G]đời.

Câu 4

[G]4.Nguyền làm tia [Em]mặt trời luôn [D7]vì Chúa,

Rạng lòa mỗi lúc mọi [G]nơi;

[Bm]Làm được việc [Em]chi, nguyện vui [D7]làm hết,

Rồi cùng Chúa sống trên [G]trời.

Điệp khúc

Một tia [Em]sáng, ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng [C]khắp [G]nơi.

Một tia [Em]sáng ánh [Bm]sáng [D7]trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn [G]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập