Câu 1

1.Jê-sus dạy tôi ngày đêm lòa sáng,

Vì Ngài chiếu khắp mọi nơi;

Mọi sự mọi nơi làm vui lòng Chúa,

Nhà trường, chốn ở, nơi chơi.

Điệp khúc

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi.

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

Câu 2

2.Jê-sus dạy tôi tập theo nền nếp,

Thuận hòa với mỗi một ai;

Hoặc học, hoặc chơi, hoặc ăn, hoặc nói,

Tỏ mình xứng danh con Ngài.

Điệp khúc

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi.

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

Câu 3

3.Hằng cầu nguyện, xin Jê-sus vùa giúp,

Cho lòng thánh khiết, Ngài ơi;

Thường soi rọi ra lòng nhân từ Chúa,

Rạng lòa Cứu Chúa khắp nơi.

Điệp khúc

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi.

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

Câu 4

4.Nguyền làm tia mặt trời luôn Chúa,

Rạng lòa mỗi lúc mọi nơi;

Làm được việc chi, nguyện vui làm hết,

Rồi cùng Chúa sống trên trời.

Điệp khúc

Một tia sáng, ánh sáng trời,

Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi.

Một tia sáng ánh sáng trời,

Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập