Haldor Lillonas

Câu 1

1.Tôi dầu có bàn tay thật nhỏ,

Cũng vui lòng chịu khó;

Xin dùng để hầu lo việc thánh,

Thể ý Cha nhơn lành.

Điệp khúc

Quyết tâm đem thân mọn nầy,

Nguyền dâng -sus đây.

Câu 2

2.Tôi dầu có bàn chơn thật nhỏ,

Quyết đi cùng mọi chỗ;

Mong Ngài dắt dìu tôi càng tới,

Chỗ hiển vinh trên trời.

Điệp khúc

Quyết tâm đem thân mọn nầy,

Nguyền dâng -sus đây.

Câu 3

3.Tôi dầu có miệng môi thật nhỏ,

Ước Jê-sus dùng ;

Đêm ngày giúp vào công việc thánh,

Mãi giảng rao Tin Lành.

Điệp khúc

Quyết tâm đem thân mọn nầy,

Nguyền dâng -sus đây.

Câu 4

4.Tôi dầu có cặp tai thật nhỏ,

Lắng nghe Ngài dạy dỗ,

Để thuật tích Jê-sus từ ái,

Đấng trẻ con yêu hoài.

Điệp khúc

Quyết tâm đem thân mọn nầy,

Nguyền dâng -sus đây.

Câu 5

5.Tôi dầu trí hèn, thân còn nhỏ,

Quyết dâng, không sợ khó;

Mong Ngài đổi thành ra người mới,

Sống giúp Cha muôn đời.

Điệp khúc

Quyết tâm đem thân mọn nầy,

Nguyền dâng -sus đây.

Mới truy cập