Câu 1

1.Tại đây tôi đứng cách khiêm cung,

Lạy Jê-sus, hãy đoái thương cùng;

Hồn, thân măng sữa, tuổi thơ ngây,

Nguyện Jê-sus ẵm tôi đêm ngày.

Câu 2

2.Hằng ngày tôi đến với Jê-sus,

Cầu xin Chúa dẫn tới Thiên Phụ;

Nguyện dọn nơi ở tốt cho tôi,

Đời đời vui vẻ sống trên trời.

Câu 3

3.Lạy Chiên Con thánh trên thiên đài,

Đời tôi ao ước noi gương Ngài;

Lòng đơn sơ với tánh khiêm ti,

Hồi Ngài thơ ấu chẳng ai bì.

Câu 4

4.Nguyện theo chân Cứu Chúa không sai,

Lòng tôi đây sẵn vâng phục Ngài;

Lạy Jê-sus giúp đỡ cho tôi,

Được như tâm tính Chiên Con Trời.

Câu 5

5.Lạy Chiên Con, Đấng vẫn thương tôi,

Hồn, thân tôi hiến Chúa trọn đời;

Cầu Jê-sus sống trong tôi nay,

Làm cho tôi giống in như Ngài.

Mới truy cập