Câu 1

1.Đàn chiên thơ ta nay,

Nhờ Jê-sus chăn nuôi đây,

Được an ninh trong cánh tay

Của Chúa ta vui thay!

Điệp khúc

Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành.

Nương cánh Chúa an bình.

Câu 2

2.Người Chăn yêu thương ta,

Lìa nơi thiên cung nguy nga,

Tìm chiên bơ vơ cách xa,

Lướt núi non xông pha.

Điệp khúc

Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành.

Nương cánh Chúa an bình.

Câu 3

3.Nguyện -sus ban ơn,

Hầu ta yêu Jê-sus hơn,

Nguyện đem thân, linh, tuổi non,

Hiến Đấng Chăn khoan nhơn.

Điệp khúc

Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành.

Nương cánh Chúa an bình.

Câu 4

4.Kìa, trông lên non cao,

Còn bao nhiêu chiên lao nhao,

Ngày đêm nguy nan biết bao,

Đấng Chăn yên sao?

Điệp khúc

Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành.

Nương cánh Chúa an bình.

Câu 5

5.Vậy, ta mong không lâu,

Toàn chiên ta trong năm châu

Được tay Jê-sus góp thâu,

Mãi mãi yêu thương nhau.

Điệp khúc

Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta nước trong cỏ xanh;

Khi muông sói kia lăm le giựt giành.

Nương cánh Chúa an bình.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập