John J. Husband, 1760-1825
Nguyễn Văn Vạn, 1949

Câu 1

1.Đàn [G]chiên thơ ta nay,

Nhờ Jê-sus chăn nuôi đây,

Được [G]an ninh trong [C]cánh tay

Của [D7]Chúa ta vui thay!

Điệp khúc

Ta xin [C]quyết [G]theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta [C]nước [G]trong cỏ [D7]xanh;

Khi muông [C]sói [G]kia lăm le giựt giành.

Nương [C]cánh [G]Chúa [D7]an [G]bình.

Câu 2

2.Người [G]Chăn yêu thương ta,

Lìa nơi thiên cung nguy nga,

Tìm [G]chiên bơ vơ [C]cách xa,

Lướt [D7]núi non xông pha.

Điệp khúc

Ta xin [C]quyết [G]theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta [C]nước [G]trong cỏ [D7]xanh;

Khi muông [C]sói [G]kia lăm le giựt giành.

Nương [C]cánh [G]Chúa [D7]an [G]bình.

Câu 3

3.Nguyện [G]Jê-sus ban ơn,

Hầu ta yêu Jê-sus hơn,

Nguyện [G]đem thân, linh, [C]tuổi non,

Hiến [D7]Đấng Chăn khoan nhơn.

Điệp khúc

Ta xin [C]quyết [G]theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta [C]nước [G]trong cỏ [D7]xanh;

Khi muông [C]sói [G]kia lăm le giựt giành.

Nương [C]cánh [G]Chúa [D7]an [G]bình.

Câu 4

4.Kìa, [G]trông lên non cao,

Còn bao nhiêu chiên lao nhao,

Ngày [G]đêm nguy nan [C]biết bao,

[D7]Đấng Chăn yên sao?

Điệp khúc

Ta xin [C]quyết [G]theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta [C]nước [G]trong cỏ [D7]xanh;

Khi muông [C]sói [G]kia lăm le giựt giành.

Nương [C]cánh [G]Chúa [D7]an [G]bình.

Câu 5

5.Vậy, [G]ta mong không lâu,

Toàn chiên ta trong năm châu

Được [G]tay Jê-sus [C]góp thâu,

Mãi [D7]mãi yêu thương nhau.

Điệp khúc

Ta xin [C]quyết [G]theo Đấng Chăn hiền lành,

Nuôi ta [C]nước [G]trong cỏ [D7]xanh;

Khi muông [C]sói [G]kia lăm le giựt giành.

Nương [C]cánh [G]Chúa [D7]an [G]bình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập