William B. Bradbury, 1859
Dịch lời của Dorothy A. Thrupp, 1836

Câu 1

1.Jê-sus như người chăn chiên dắt tôi,

Lòng tôi nguyện Chúa chăn nuôi hoài;

Đem tôi ra vào trong nơi cỏ tươi,

Dòng bình tịnh thỏa thích lâu dài.

Jê-sus ơn phước! Jê-sus nhơn lành!

Ngài từng dùng huyết mua tôi rồi;

Jê-sus ơn phước! Jê-sus ơn phước!

Từ nay tôi quyết dâng trọn đời.

Câu 2

2.Tôi nay thuộc Ngài, nguyện chăn giữ tôi,

Cầu Ngài đừng để tôi luông tuồng;

Xin luôn đưa đường chiên đi khỏi sai,

Từ rừng rậm dẫn đưa về chuồng.

Jê-sus ơn phước! Jê-sus nhân lành!

Xin nghe lời thiết tha chân tình;

Jê-sus ơn phước! Jê-sus ơn phước!

Nguyện Ngài vui đoái tấc tâm thành.

Câu 3

3.Tuy tôi đê hèn, tội ô đáng khinh,

Jê-sus hứa tiếp tôi rày,

Ban ơn tha tội tôi, nâng đỡ tôi,

dùng quyền phóng thích thân nầy.

Jê-sus ơn phước! Jê-sus nhân lành!

Đương xuân thời quyết tâm theo Ngài;

Jê-sus ơn phước! Jê-sus ơn phước!

Đời thanh xuân quyết tâm theo Ngài.

Câu 4

4.Tuy thanh xuân, nguyện tìm ân điển Ngài,

Gìn mình trong thánh ý Chúa hoài;

Hỡi Cứu Chúa Jê-sus vô đối tôi,

Lòng tôi càng sắt son yêu Ngài.

Jê-sus ơn phước! Jê-sus nhân lành!

Tôi xin Ngài cứ yêu tôi hoài;

Jê-sus ơn phước! Jê-sus ơn phước!

Cầu xin Chúa cứ yêu tôi hoài.

Mới truy cập