Geo. Bernard, 1911
Dịch lời của Geo. Bernar

Câu 1

[G]1.Hãy nghe tiếng êm ái kìa Chủ mùa [C]gặt truyền:

[Am]“Có ai muốn đi [D7]giúp việc ta đây [G]liền?

Ai nguyện đi dìu nâng [G7]người hấp hối [C]vẩn vơ,

[G]Ai vui chỉ chúng [D7]biết chân lý bây [G]giờ?”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh [D7]sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân [G]ái;

Cúi xin [G7]Ngài vui sai [C]phái,

[G]Thưa: “Dạ, có tôi [D7]đây, xin Chúa sai [G]rày.”

Câu 2

[G]2.Than hồng xưa chạm nơi miệng của tiên [C]tri Ngài,

[Am]Khiến Ê-sai được [D7]thánh sạch trong tâm [G]hoài;

Khi Ngài ban truyền: “Ai [G7]vì ta cất [C]bước ngay?”

[G]Tiên tri đáp: “Có [D7]chính tôi, hãy sai [G]rày!”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh [D7]sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân [G]ái;

Cúi xin [G7]Ngài vui sai [C]phái,

[G]Thưa: “Dạ, có tôi [D7]đây, xin Chúa sai [G]rày.”

Câu 3

[G]3.Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên [C]đọa đày,

[Am]Hãy nghe chúng rên [D7]siết gào kêu đêm [G]ngày;

Anh chị ơi, cùng nhau [G7]chạy đi vớt [C]chúng ngay,

[G]Mau mau đáp: “Có [D7]chính tôi, hãy sai [G]rày!”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh [D7]sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân [G]ái;

Cúi xin [G7]Ngài vui sai [C]phái,

[G]Thưa: “Dạ, có tôi [D7]đây, xin Chúa sai [G]rày.”

Câu 4

[G]4.Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch [C]tận cùng,

[Am]Chúng ta sẽ thâu [D7]lúa vào kho trùng [G]trùng;

Mong được trông nụ tươi [G7]cười nơi Chúa [C]chúng ta,

[G]Mong nghe Chúa ban [D7]khen, “Được lắm, con [G]à!”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh [D7]sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân [G]ái;

Cúi xin [G7]Ngài vui sai [C]phái,

[G]Thưa: “Dạ, có tôi [D7]đây, xin Chúa sai [G]rày.”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập