Geo. Bernard, 1911
Dịch lời của Geo. Bernar

Câu 1

1.Hãy nghe tiếng êm ái kìa Chủ mùa gặt truyền:

“Có ai muốn đi giúp việc ta đây liền?

Ai nguyện đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ,

Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ?”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;

Cúi xin Ngài vui sai phái,

Thưa: “Dạ, có tôi đây, xin Chúa sai rày.”

Câu 2

2.Than hồng xưa chạm nơi miệng của tiên tri Ngài,

Khiến Ê-sai được thánh sạch trong tâm hoài;

Khi Ngài ban truyền: “Ai ta cất bước ngay?”

Tiên tri đáp: “Có chính tôi, hãy sai rày!”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;

Cúi xin Ngài vui sai phái,

Thưa: “Dạ, có tôi đây, xin Chúa sai rày.”

Câu 3

3.Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày,

Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày;

Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi vớt chúng ngay,

Mau mau đáp: “Có chính tôi, hãy sai rày!”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;

Cúi xin Ngài vui sai phái,

Thưa: “Dạ, có tôi đây, xin Chúa sai rày.”

Câu 4

4.Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng,

Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng;

Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta,

Mong nghe Chúa ban khen, “Được lắm, con à!”

Điệp khúc

Cúi xin Ngài ban lệnh sai,

Lòng nầy nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;

Cúi xin Ngài vui sai phái,

Thưa: “Dạ, có tôi đây, xin Chúa sai rày.”

Mới truy cập