Margaret Simpson, 1904
Dịch lời của A. B. Simpson, 1904

Câu 1

1.Giờ [Bb]đây tôi quyết đi

đến chốn [Eb]xa xăm mịt [Bb]mù,

[Gm]nơi chưa ai [C7]truyền danh Jê-[F7]sus;

Nguyền [Bb]lấy điển tích hay

truyền cho [Cm]kẻ chưa am [Eb]tường

Tin [Bb]Lành đạo ân [F7]điển, nguồn yêu [Bb]thương.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.

Câu 2

2.Nguyện [Bb]đi nơi Chúa sai,

dẫu khó [Eb]khăn trong mọi [Bb]đường,

Nào [Gm]đâu quan tâm [C7]về sự vui [F7]sướng;

Trần [Bb]thế dẫu coi tôi

người mộng [Cm]ảo, tên điên [Eb]cuồng,

Miễn [Bb]được đẹp lòng [F7]Chúa Jê-sus [Bb]luôn.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.

Câu 3

3.Bạn [Bb]ơi, sao phí hao

sức tráng [Eb]niên trong ngày [Bb]vàng,

Miệt [Gm]mài truy hoan [C7]mộng mơ chớp [F7]nhoáng;

Hãy [Bb]kíp thoát cảnh mê,

lòng tư [Cm]kỷ, cơn điên [Eb]gàn,

Đi [Bb]truyền đạo ân [F7]điển cùng nhân [Bb]gian.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.

Câu 4

4.Còn [Bb]bao chiên cách xa,

Chúa đang [Eb]lo đem về [Bb]rày,

Cần [Gm]ta rao Tin [C7]Lành cho chiên [F7]ấy;

Hiện [Bb]Chúa khiến tôi đi

cùng nơi [Cm]góp thâu chiên [Eb]về,

[Bb]chuồng được âu [F7]yếm hằng no [Bb]nê.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập