Câu 1

1.Giờ đây tôi quyết đi

đến chốn xa xăm mịt mù,

nơi chưa ai truyền danh Jê-sus;

Nguyền lấy điển tích hay

truyền cho kẻ chưa am tường

Tin Lành đạo ân điển, nguồn yêu thương.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.

Câu 2

2.Nguyện đi nơi Chúa sai,

dẫu khó khăn trong mọi đường,

Nào đâu quan tâm về sự vui sướng;

Trần thế dẫu coi tôi

người mộng ảo, tên điên cuồng,

Miễn được đẹp lòng Chúa Jê-sus luôn.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.

Câu 3

3.Bạn ơi, sao phí hao

sức tráng niên trong ngày vàng,

Miệt mài truy hoan mộng mơ chớp nhoáng;

Hãy kíp thoát cảnh mê,

lòng tư kỷ, cơn điên gàn,

Đi truyền đạo ân điển cùng nhân gian.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.

Câu 4

4.Còn bao chiên cách xa,

Chúa đang lo đem về rày,

Cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy;

Hiện Chúa khiến tôi đi

cùng nơi góp thâu chiên về,

chuồng được âu yếm hằng no nê.

Điệp khúc

Nầy tôi quyết rao Tin Lành,

Miền xa xăm vùng hẻo lánh,

Để muôn dân nhận cứu ân,

Nhờ Chân Chúa hồn, thân.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập