Câu 1

1.Nầy lời vui, lời ta nghe hát:

Jê-sus cứu! Cứu tội nhân!

Nguyện truyền cho mọi dân trên đất:

Jê-sus cưu! Mau tin nhận!

Kìa, Đạo Chúa khá giảng phổ biến,

Từ sơn đỉnh cho đến hải tân,

Ta nghe đây lệnh Ngài hô “Tiến!”

-sus cứu! Mau tin nhận!

Câu 2

2.Nguyện truyền trên đại dương man mác,

Jê-sus cứu! cứu tội nhân!

Đồn Đạo cho tội nhân khao khát:

Jê-sus cứu! mau tin nhận!

Nguyện tại các hải đảo khá hát,

Vực sâu khá vang tiếng hỉ hân,

Hoan ca lên, mọi người trên đất:

-sus cứu! mau tin nhận!

Câu 3

3.Nguyện đồng ca hồi đang giao chiến:

Jê-sus cứu! cứu tội nhân!

Nhờ Ngài chết, phục sinh vinh hiển,

Jê-sus cứu! mau tin nhận!

Hồi mờ tối khá hát nhỏ nhẻ,

Lòng ta đang khao khát cứu ân,

Ca vang trên phần mộ vui vẻ:

-sus cứu! mau tin nhận!

Câu 4

4.Nầy lời vui truyền tung trên gió,

Jê-sus cứu! cứu tội nhân!

Toàn cầu nên mừng reo đây đó,

Jê-sus cứu! mau tin nhận!

Đạo toàn cứu quyết giảng sốt sắng,

Từ sơn đỉnh cho đến hải tân,

Ta hoan ca một bài đắc thắng:

-sus cứu! mau tin nhận!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập