William McDonald, 1820-1901
Dịch lời của S. G. Harmer

Câu 1

1.Kìa, gia [C]hương Cơ đốc nhân vinh hiển,

Là quê [G]quán nghỉ [F]an vẹn [C]tuyền.

Là nhà [C]Christ đi trước đang lo sắm,

Cho tôi [G7]được vui thỏa nghìn [C]năm.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông [C]bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa [E7]tươi xanh.

[Am]Nơi tôi [F]được [C]nghỉ an [F]châu toàn,

[C]Thật nơi [Am]tôi [G7]nghỉ [C]an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người [C]mê mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên [E7]vui thay!

[Am]Ai xưa [F]mệt [C]mỏi nay [F]an nhàn,

[C]Vào đây [Am]anh [G7]nghỉ [C]an.

Câu 2

2.Ngài đã [C]đi lo chỗ cho con cái,

Là một [G]chỗ vững [F]an lâu [C]dài.

Nầy đây [C]nơi ơn phước, nơi thanh tú,

Nơi an [G7]nhàn vui thỏa nghìn [C]thu.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông [C]bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa [E7]tươi xanh.

[Am]Nơi tôi [F]được [C]nghỉ an [F]châu toàn,

[C]Thật nơi [Am]tôi [G7]nghỉ [C]an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người [C]mê mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên [E7]vui thay!

[Am]Ai xưa [F]mệt [C]mỏi nay [F]an nhàn,

[C]Vào đây [Am]anh [G7]nghỉ [C]an.

Câu 3

3.Vào nơi [C]đây không ốm đau ta thán,

Tuyệt không [G]chút rối [F]ren tai [C]nàn;

Tại trung [C]tâm nơi đế đô tôn kính,

Tôi vui [G7]đội kim mão trường [C]sinh.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông [C]bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa [E7]tươi xanh.

[Am]Nơi tôi [F]được [C]nghỉ an [F]châu toàn,

[C]Thật nơi [Am]tôi [G7]nghỉ [C]an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người [C]mê mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên [E7]vui thay!

[Am]Ai xưa [F]mệt [C]mỏi nay [F]an nhàn,

[C]Vào đây [Am]anh [G7]nghỉ [C]an.

Câu 4

4.Vào đây [C]luôn vui thỏa ca vang tiếng,

Nọc độc [G]biến, tử [F]vương[C]quyền;

Cùng hô [C]lên mau hỡi muôn dân thánh,

Ta vui [G7]mừng tiếp buổi bình [C]minh.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông [C]bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa [E7]tươi xanh.

[Am]Nơi tôi [F]được [C]nghỉ an [F]châu toàn,

[C]Thật nơi [Am]tôi [G7]nghỉ [C]an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người [C]mê mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên [E7]vui thay!

[Am]Ai xưa [F]mệt [C]mỏi nay [F]an nhàn,

[C]Vào đây [Am]anh [G7]nghỉ [C]an.

Câu 5

5.Bầy con [C]đây vinh hiển vui ca xướng,

Điệu đắc [G]thắng đang [F]khi lên [C]đường;

Kìa, thiên [C]môn đang mở nghinh ta đấy,

Cho ta [G7]được phép bước vào [C]đây.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông [C]bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa [E7]tươi xanh.

[Am]Nơi tôi [F]được [C]nghỉ an [F]châu toàn,

[C]Thật nơi [Am]tôi [G7]nghỉ [C]an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người [C]mê mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên [E7]vui thay!

[Am]Ai xưa [F]mệt [C]mỏi nay [F]an nhàn,

[C]Vào đây [Am]anh [G7]nghỉ [C]an.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập