William McDonald, 1820-1901
Dịch lời của S. G. Harmer

Câu 1

1.Kìa, gia hương Cơ đốc nhân vinh hiển,

Là quê quán nghỉ an vẹn tuyền.

Là nhà Christ đi trước đang lo sắm,

Cho tôi được vui thỏa nghìn năm.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa tươi xanh.

Nơi tôi được nghỉ an châu toàn,

Thật nơi tôi nghỉ an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên vui thay!

Ai xưa mệt mỏi nay an nhàn,

Vào đây anh nghỉ an.

Câu 2

2.Ngài đã đi lo chỗ cho con cái,

Là một chỗ vững an lâu dài.

Nầy đây nơi ơn phước, nơi thanh tú,

Nơi an nhàn vui thỏa nghìn thu.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa tươi xanh.

Nơi tôi được nghỉ an châu toàn,

Thật nơi tôi nghỉ an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên vui thay!

Ai xưa mệt mỏi nay an nhàn,

Vào đây anh nghỉ an.

Câu 3

3.Vào nơi đây không ốm đau ta thán,

Tuyệt không chút rối ren tai nàn;

Tại trung tâm nơi đế đô tôn kính,

Tôi vui đội kim mão trường sinh.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa tươi xanh.

Nơi tôi được nghỉ an châu toàn,

Thật nơi tôi nghỉ an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên vui thay!

Ai xưa mệt mỏi nay an nhàn,

Vào đây anh nghỉ an.

Câu 4

4.Vào đây luôn vui thỏa ca vang tiếng,

Nọc độc biến, tử vươngquyền;

Cùng hô lên mau hỡi muôn dân thánh,

Ta vui mừng tiếp buổi bình minh.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa tươi xanh.

Nơi tôi được nghỉ an châu toàn,

Thật nơi tôi nghỉ an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên vui thay!

Ai xưa mệt mỏi nay an nhàn,

Vào đây anh nghỉ an.

Câu 5

5.Bầy con đây vinh hiển vui ca xướng,

Điệu đắc thắng đang khi lên đường;

Kìa, thiên môn đang mở nghinh ta đấy,

Cho ta được phép bước vào đây.

Điệp khúc 1

ĐK1.Kìa, trông bên mé sông Giô đanh,

Đầy cây sống lá hoa tươi xanh.

Nơi tôi được nghỉ an châu toàn,

Thật nơi tôi nghỉ an.

Điệp khúc 2

ĐK2.Kìa, người mỏi yên vui bấy,

Người mê mỏi hưởng yên vui thay!

Ai xưa mệt mỏi nay an nhàn,

Vào đây anh nghỉ an.

Mới truy cập