Robert Lowry, 1826-1899
Dịch lời của Robert Lowry

Câu 1

[Eb]1.Phải chăng sau này họp trên sông vàng,

[Bb7]Nơi muôn thiên sứ hay lai vãng;

[Eb]Sông kia tuôn dòng lưu ly muôn đời,

Lưu ra [Bb]từ ngôi [Bb7]Đức Chúa [Eb7]Trời?

Điệp khúc

[Ab]Vâng, ta sẽ chung nhóm ở [Eb]thiên hà,

[Bb7]sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể [Eb]thuật ra;

[Ab]Sông đây nơi họp của thánh dân [Eb]muôn đời,

Sông [Bb]tràn từ ngôi [Bb7]Đức Chúa [Eb]Trời.

Câu 2

[Eb]2.Kìa, song song bờ vàng nơi thiên hà,

[Bb7]Tua lên muôn ức tia bạc tỏa;

[Eb]Chân ngao du, lòng tôn vinh hát vang,

Bên ngai [Bb]Thần trong [Bb7]ánh ngày [Eb7]vàng.

Điệp khúc

[Ab]Vâng, ta sẽ chung nhóm ở [Eb]thiên hà,

[Bb7]sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể [Eb]thuật ra;

[Ab]Sông đây nơi họp của thánh dân [Eb]muôn đời,

Sông [Bb]tràn từ ngôi [Bb7]Đức Chúa [Eb]Trời.

Câu 3

[Eb]3.Trước khi lên bờ sông quang huy nầy,

[Bb7]Bao nhiêu lo lắng quăng thay thảy;

[Eb]Thiên ân cho hồn ta được thanh nhàn,

Ban kim [Bb]miện với [Bb7]áo rỡ [Eb7]ràng.

Điệp khúc

[Ab]Vâng, ta sẽ chung nhóm ở [Eb]thiên hà,

[Bb7]sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể [Eb]thuật ra;

[Ab]Sông đây nơi họp của thánh dân [Eb]muôn đời,

Sông [Bb]tràn từ ngôi [Bb7]Đức Chúa [Eb]Trời.

Câu 4

[Eb]4.Khi ta qua dòng sông nước sáng ngời,

[Bb7]Như gương soi ảnh Christ tươi cười;

[Eb]Nơi đây dân Ngài được hưởng vĩnh sinh,

Âu ca [Bb]về ân [Bb7]điển cứu [Eb7]mình.

Điệp khúc

[Ab]Vâng, ta sẽ chung nhóm ở [Eb]thiên hà,

[Bb7]sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể [Eb]thuật ra;

[Ab]Sông đây nơi họp của thánh dân [Eb]muôn đời,

Sông [Bb]tràn từ ngôi [Bb7]Đức Chúa [Eb]Trời.

Câu 5

[Eb]5.Nay mai lên bờ sông muôn muôn hình,

[Bb7]Nay mai chung kết bước linh trình;

[Eb]Bên sông kia lòng ta luôn sáng ngời,

Thiên thanh [Bb]bình reo [Bb7]suốt muôn [Eb7]đời.

Điệp khúc

[Ab]Vâng, ta sẽ chung nhóm ở [Eb]thiên hà,

[Bb7]sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể [Eb]thuật ra;

[Ab]Sông đây nơi họp của thánh dân [Eb]muôn đời,

Sông [Bb]tràn từ ngôi [Bb7]Đức Chúa [Eb]Trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập