Câu 1

1.Phải chăng sau này họp trên sông vàng,

Nơi muôn thiên sứ hay lai vãng;

Sông kia tuôn dòng lưu ly muôn đời,

Lưu ra từ ngôi Đức Chúa Trời?

Điệp khúc

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà,

sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể thuật ra;

Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời,

Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

Câu 2

2.Kìa, song song bờ vàng nơi thiên hà,

Tua lên muôn ức tia bạc tỏa;

Chân ngao du, lòng tôn vinh hát vang,

Bên ngai Thần trong ánh ngày vàng.

Điệp khúc

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà,

sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể thuật ra;

Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời,

Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

Câu 3

3.Trước khi lên bờ sông quang huy nầy,

Bao nhiêu lo lắng quăng thay thảy;

Thiên ân cho hồn ta được thanh nhàn,

Ban kim miện với áo rỡ ràng.

Điệp khúc

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà,

sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể thuật ra;

Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời,

Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

Câu 4

4.Khi ta qua dòng sông nước sáng ngời,

Như gương soi ảnh Christ tươi cười;

Nơi đây dân Ngài được hưởng vĩnh sinh,

Âu ca về ân điển cứu mình.

Điệp khúc

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà,

sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể thuật ra;

Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời,

Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

Câu 5

5.Nay mai lên bờ sông muôn muôn hình,

Nay mai chung kết bước linh trình;

Bên sông kia lòng ta luôn sáng ngời,

Thiên thanh bình reo suốt muôn đời.

Điệp khúc

Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà,

sông đẹp xinh, đẹp xinh khôn thể thuật ra;

Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời,

Sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập