Vô Danh

Câu 1

Quyết hướng về cố gia, về nhà Cha,

Lìa vinh hoa thế gian.

Quyết hướng về cố gia, về nhà Cha,

Phước thế gian không màng.

Mới truy cập