Adoniram J. Gordon, 1893
Dịch lời của A. J. Gordon, 1893

Câu 1

1.Rồi đây [F]mắt tôi ngắm xem Vua [C]Anh minh,

Tại nơi [C7]thiên đàng muôn thuở hiển [F]vinh;

Là khi bức màn mờ ám cuốn [C]mất đi,

Bóng tối [G7]biến nên ban ngày quang [C]huy.

Điệp khúc

Tôi sẽ [C]thấy Vua đầy vẻ [F]hiển vinh,

Chiên [C]Con xưa đà hi [F]sinh;

Tôi sẽ [C]vui thuật sự [F#dim]tích [C]nầy ra,

[Adim]Để [G7]thánh dân cùng vui [C]thỏa;

Ha-lê-[C7]lu-gia, Ha-lê-[F]lu-gia!

Khen Chiên [Dm]Con tuôn [G7]huyết quý [C]giá;

Ha-lê-[F]lu-gia, [Bb]Ha-lê-[F7]lu-gia, [Bbm]Ha-lê-[F]lu-[C7]gia!

A-[F]men.

Câu 2

2.Hồi chiêm [F]ngưỡng Vị Trưởng trên muôn [C]muôn người,

Thì lòng [C7]tôi đầy sung sướng vui, [F]tươi;

Kìa, Chiên Con là sự sáng chốn [C]hiển vang,

Ấy cả [G7]phước trên thiên đàng vinh [C]quang.

Điệp khúc

Tôi sẽ [C]thấy Vua đầy vẻ [F]hiển vinh,

Chiên [C]Con xưa đà hi [F]sinh;

Tôi sẽ [C]vui thuật sự [F#dim]tích [C]nầy ra,

[Adim]Để [G7]thánh dân cùng vui [C]thỏa;

Ha-lê-[C7]lu-gia, Ha-lê-[F]lu-gia!

Khen Chiên [Dm]Con tuôn [G7]huyết quý [C]giá;

Ha-lê-[F]lu-gia, [Bb]Ha-lê-[F7]lu-gia, [Bbm]Ha-lê-[F]lu-[C7]gia!

A-[F]men.

Câu 3

3.Giờ gặp [F]gỡ mừng rỡ chẳng thể [C]tả ra,

Giờ Cha [C7]tiếp đàn con cái vô [F]nhà;

Nhìn Chiên Con ngự tọa giữa ngôi [C]vinh quang,

Các thánh [G7]tỏ ra tâm đầy hân [C]hoan.

Điệp khúc

Tôi sẽ [C]thấy Vua đầy vẻ [F]hiển vinh,

Chiên [C]Con xưa đà hi [F]sinh;

Tôi sẽ [C]vui thuật sự [F#dim]tích [C]nầy ra,

[Adim]Để [G7]thánh dân cùng vui [C]thỏa;

Ha-lê-[C7]lu-gia, Ha-lê-[F]lu-gia!

Khen Chiên [Dm]Con tuôn [G7]huyết quý [C]giá;

Ha-lê-[F]lu-gia, [Bb]Ha-lê-[F7]lu-gia, [Bbm]Ha-lê-[F]lu-[C7]gia!

A-[F]men.

Câu 4

4.Kìa, trong [F]đám người nhóm quanh ngai [C]tôn vinh,

Nào ai [C7]xa lạ chưa biết Vua [F]mình;

Thoạt trông thấy, họ liền biết chính [C]Chúa Con,

Bởi những [G7]dấu đinh chơn Ngài còn [C]son.

Điệp khúc

Tôi sẽ [C]thấy Vua đầy vẻ [F]hiển vinh,

Chiên [C]Con xưa đà hi [F]sinh;

Tôi sẽ [C]vui thuật sự [F#dim]tích [C]nầy ra,

[Adim]Để [G7]thánh dân cùng vui [C]thỏa;

Ha-lê-[C7]lu-gia, Ha-lê-[F]lu-gia!

Khen Chiên [Dm]Con tuôn [G7]huyết quý [C]giá;

Ha-lê-[F]lu-gia, [Bb]Ha-lê-[F7]lu-gia, [Bbm]Ha-lê-[F]lu-[C7]gia!

A-[F]men.

Câu 5

5.Rồi tôi [F]sẽ nhìn thấy Vua tôi [C]nay mai,

Liền được [C7]hóa hình nên giống như [F]Ngài;

Nầy thân thể đầy tội lỗi rất [C]đáng khinh,

Bỗng biến [G7]hóa như Jê-sus quang [C]vinh.

Điệp khúc

Tôi sẽ [C]thấy Vua đầy vẻ [F]hiển vinh,

Chiên [C]Con xưa đà hi [F]sinh;

Tôi sẽ [C]vui thuật sự [F#dim]tích [C]nầy ra,

[Adim]Để [G7]thánh dân cùng vui [C]thỏa;

Ha-lê-[C7]lu-gia, Ha-lê-[F]lu-gia!

Khen Chiên [Dm]Con tuôn [G7]huyết quý [C]giá;

Ha-lê-[F]lu-gia, [Bb]Ha-lê-[F7]lu-gia, [Bbm]Ha-lê-[F]lu-[C7]gia!

A-[F]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập