H. P. Danks, c.1903
Dịch lời của John R. Cléments, s. 1868

Câu 1

1.Tại miền [Eb]kia, nơi bất dạ [Eb]ấy,

Thành vuông [Eb]vức lập [Bb7]nơi [Eb]nầy.

Thành tinh [Eb]kim muôn thuở sáng tươi,

Thành danh [Bb7]bất dạ trên [Eb]trời.

Điệp khúc

Chiên Con [Eb]lau sạch nước mắt [Fm]tôi,

Đây không [Bb7]đau, già chết như [Eb]đời,

Không ai [Eb]tính tháng, tính năm [Fm]chi,

Bởi đây [Eb]nào còn [Bb7]đêm [Eb]gì.

Câu 2

2.Tại thành [Eb]vuông muôn sắc lòa [Eb]sáng,

Mười hai [Eb]cửa ngọc [Bb7]huy [Eb]hoàng.

Đường tinh [Eb]kim giăng sáng khắp nơi,

Thành danh [Bb7]bất dạ trên [Eb]trời.

Điệp khúc

Chiên Con [Eb]lau sạch nước mắt [Fm]tôi,

Đây không [Bb7]đau, già chết như [Eb]đời,

Không ai [Eb]tính tháng, tính năm [Fm]chi,

Bởi đây [Eb]nào còn [Bb7]đêm [Eb]gì.

Câu 3

3.Thành môn [Eb]kia không lúc nào [Eb]đóng,

Thành vuông [Eb]bốn mùa [Bb7]xuân [Eb]nồng.

Dòng trường [Eb]sinh trong vắt sáng tươi,

Thành danh [Bb7]bất dạ trên [Eb]trời.

Điệp khúc

Chiên Con [Eb]lau sạch nước mắt [Fm]tôi,

Đây không [Bb7]đau, già chết như [Eb]đời,

Không ai [Eb]tính tháng, tính năm [Fm]chi,

Bởi đây [Eb]nào còn [Bb7]đêm [Eb]gì.

Câu 4

4.Tại thành [Eb]vuông muôn thuở lòa [Eb]chói,

Là nơi [Eb]chẳng cần [Bb7]mặt [Eb]trời.

Vì Chiên [Eb]Con soi sáng khắp nơi,

Thành danh [Bb7]bất dạ trên [Eb]trời.

Điệp khúc

Chiên Con [Eb]lau sạch nước mắt [Fm]tôi,

Đây không [Bb7]đau, già chết như [Eb]đời,

Không ai [Eb]tính tháng, tính năm [Fm]chi,

Bởi đây [Eb]nào còn [Bb7]đêm [Eb]gì.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập