H. P. Danks, c.1903
Dịch lời của John R. Cléments, s. 1868

Câu 1

1.Tại miền kia, nơi bất dạ ấy,

Thành vuông vức lập nơi nầy.

Thành tinh kim muôn thuở sáng tươi,

Thành danh bất dạ trên trời.

Điệp khúc

Chiên Con lau sạch nước mắt tôi,

Đây không đau, già chết như đời,

Không ai tính tháng, tính năm chi,

Bởi đây nào còn đêm gì.

Câu 2

2.Tại thành vuông muôn sắc lòa sáng,

Mười hai cửa ngọc huy hoàng.

Đường tinh kim giăng sáng khắp nơi,

Thành danh bất dạ trên trời.

Điệp khúc

Chiên Con lau sạch nước mắt tôi,

Đây không đau, già chết như đời,

Không ai tính tháng, tính năm chi,

Bởi đây nào còn đêm gì.

Câu 3

3.Thành môn kia không lúc nào đóng,

Thành vuông bốn mùa xuân nồng.

Dòng trường sinh trong vắt sáng tươi,

Thành danh bất dạ trên trời.

Điệp khúc

Chiên Con lau sạch nước mắt tôi,

Đây không đau, già chết như đời,

Không ai tính tháng, tính năm chi,

Bởi đây nào còn đêm gì.

Câu 4

4.Tại thành vuông muôn thuở lòa chói,

Là nơi chẳng cần mặt trời.

Vì Chiên Con soi sáng khắp nơi,

Thành danh bất dạ trên trời.

Điệp khúc

Chiên Con lau sạch nước mắt tôi,

Đây không đau, già chết như đời,

Không ai tính tháng, tính năm chi,

Bởi đây nào còn đêm gì.

Mới truy cập