Grant Celfox Tullar
Dịch lời của Frank A. Brock

Câu 1

[Bb]1.Khi tôi đối mặt cùng Cứu [Cm]Chúa [F7]tôi,

Phút hân hoan kia thuật sao [Bb]rồi?

[Bb]Ôi, vui vẻ thay nhìn Chân [Cm]Chúa kìa,

[Edim]Jê-sus [Bb]Christ chết [F7]thế tôi [Bb]kia.

Điệp khúc

[F]Khi tôi đối mặt cùng Ngài [Bb]vui bấy,

[F]Xa tít [C7]bên kia tinh cầu [F]nầy;

[F7] [Bb]Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy [Cm]vinh [Eb]hiển,

[Edim]Mặt gặp [Bb]mặt hưởng [F7]phước[Bb]biên.

Câu 2

[Bb]2.Tôi xem Chúa tôi dường ngắm [Cm]bóng [F7]nay,

Giữa Chúa tôi một màn đen [Bb]dày;

[Bb]Nhưng vui bấy một ngày ơn [Cm]phước kìa,

[Edim]Vinh quang [Bb]Ngài thấy [F7]rõ muôn [Bb]tia.

Điệp khúc

[F]Khi tôi đối mặt cùng Ngài [Bb]vui bấy,

[F]Xa tít [C7]bên kia tinh cầu [F]nầy;

[F7] [Bb]Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy [Cm]vinh [Eb]hiển,

[Edim]Mặt gặp [Bb]mặt hưởng [F7]phước[Bb]biên.

Câu 3

[Bb]3.Ôi, sung sướng thay ngày thấy [Cm]Chúa [F7]tôi,

Lúc đau thương, lo buồn qua [Bb]rồi;

[Bb]Khi muôn lối quanh quẹo trang [Cm]thẳng bằng,

[Edim]Mọi sự [Bb]mờ ám [F7]rõ[Bb]ngần.

Điệp khúc

[F]Khi tôi đối mặt cùng Ngài [Bb]vui bấy,

[F]Xa tít [C7]bên kia tinh cầu [F]nầy;

[F7] [Bb]Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy [Cm]vinh [Eb]hiển,

[Edim]Mặt gặp [Bb]mặt hưởng [F7]phước[Bb]biên.

Câu 4

[Bb]4.Ôi, khi đối mặt Ngài phước [Cm]biết [F7]bao,

Đối mặt Jê-sus tường mực [Bb]nào;

[Bb]Ôi, tôi đối mặt cùng Cứu [Cm]Chúa rày,

[Edim]Yêu tôi [Bb]trời bể [F7]sánh khôn [Bb]tày.

Điệp khúc

[F]Khi tôi đối mặt cùng Ngài [Bb]vui bấy,

[F]Xa tít [C7]bên kia tinh cầu [F]nầy;

[F7] [Bb]Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy [Cm]vinh [Eb]hiển,

[Edim]Mặt gặp [Bb]mặt hưởng [F7]phước[Bb]biên. [Eb]A-[Bb]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập