A. B. Simpson, 1897
Dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

[F]1.Buổi mai [Dm]rực rỡ [Bb]của ngày [C7]soi,

[F]Còn đâu [Bb]đắm trong [C7]đêm mờ [F]tối,

[F]Buổi mai rực rỡ [G7]khi[C]tôi

[F]Vùng thức trong ngày [C7]tháng đẹp [F]tươi.

Điệp khúc

Ồ, nầy [F]ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta [F]ngóng trông sao

cho [Dm]tia bình minh mọc [G]lên;

[C7] Chúng tôi [F]nguyện:

“Ngày [F]cực lạc ơi, xin [Bb]kíp đến.

[E7]Hỡi ban [Am]mai, đến [C7]mau,

ý Cha được [F]nên!”

Câu 2

[F]2.Lúc ban [Dm]ngày ấy [Bb]sẽ hiện [C7]ra,

[F]Tận chung [Bb]cảnh phân [C7]ly buồn [F]bã,

[F]Đến cửa trời tấu [G7]khải hoàn [C]ca,

[F]Gặp gỡ tươi cười [C7]không hề [F]xa.

Điệp khúc

Ồ, nầy [F]ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta [F]ngóng trông sao

cho [Dm]tia bình minh mọc [G]lên;

[C7] Chúng tôi [F]nguyện:

“Ngày [F]cực lạc ơi, xin [Bb]kíp đến.

[E7]Hỡi ban [Am]mai, đến [C7]mau,

ý Cha được [F]nên!”

Câu 3

[F]3.Chính trong [Dm]giờ thể [Bb]hư hoại [C7]đây,

[F]Mặc ngay [Bb]thể vinh [C7]quang đẹp [F]bấy,

[F]Những danh hiệu chẳng [G7]ra[C]nay,

[F]Được hưởng danh hiệu [C7]uy quyền [F]thay.

Điệp khúc

Ồ, nầy [F]ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta [F]ngóng trông sao

cho [Dm]tia bình minh mọc [G]lên;

[C7] Chúng tôi [F]nguyện:

“Ngày [F]cực lạc ơi, xin [Bb]kíp đến.

[E7]Hỡi ban [Am]mai, đến [C7]mau,

ý Cha được [F]nên!”

Câu 4

[F]4.Chúng ta [Dm]thời ấy [Bb]không lụy [C7]chan,

[F]Vì gian [Bb]ác, tai [C7]ương tận [F]tán,

[F]Chúa cai trị bốn [G7]biển bình [C]an,

[F]Dời cảnh thiên đàng [C7]xuống trần [F]gian.

Điệp khúc

Ồ, nầy [F]ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta [F]ngóng trông sao

cho [Dm]tia bình minh mọc [G]lên;

[C7] Chúng tôi [F]nguyện:

“Ngày [F]cực lạc ơi, xin [Bb]kíp đến.

[E7]Hỡi ban [Am]mai, đến [C7]mau,

ý Cha được [F]nên!”

Câu 5

[F]5.Chính trong [Dm]ngày ấy [Bb]lưỡi miệng [C7]ta

[F]Thuật tích [Bb]Chúa yêu [C7]thương lạ [F]quá,

[F]Với thiên thần chúng [G7]ta đồng [C]ca,

[F]Ngợi Chúa Cha Ha-[C7]lê-lu-[F]gia.

Điệp khúc

Ồ, nầy [F]ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta [F]ngóng trông sao

cho [Dm]tia bình minh mọc [G]lên;

[C7] Chúng tôi [F]nguyện:

“Ngày [F]cực lạc ơi, xin [Bb]kíp đến.

[E7]Hỡi ban [Am]mai, đến [C7]mau,

ý Cha được [F]nên!”

Câu 6

[F]6.Buổi mai [Dm]rực rỡ, [Bb]thỏa lòng [C7]thay,

[F]Hồi ta [Bb]thấy thánh [C7]nhan đẹp [F]bấy,

[F]Chúa vui mừng tiếp [G7]rước vào [C]ngay,

[F]Nghìn thuở ta cùng [C7]sum vầy [F]đây.

Điệp khúc

Ồ, nầy [F]ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta [F]ngóng trông sao

cho [Dm]tia bình minh mọc [G]lên;

[C7] Chúng tôi [F]nguyện:

“Ngày [F]cực lạc ơi, xin [Bb]kíp đến.

[E7]Hỡi ban [Am]mai, đến [C7]mau,

ý Cha được [F]nên!” [Bb]A-[F]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập