A. B. Simpson, 1897
Dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

1.Buổi mai rực rỡ của ngày soi,

Còn đâu đắm trong đêm mờ tối,

Buổi mai rực rỡ khitôi

Vùng thức trong ngày tháng đẹp tươi.

Điệp khúc

Ồ, nầy ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta ngóng trông sao

cho tia bình minh mọc lên;

Chúng tôi nguyện:

“Ngày cực lạc ơi, xin kíp đến.

Hỡi ban mai, đến mau,

ý Cha được nên!”

Câu 2

2.Lúc ban ngày ấy sẽ hiện ra,

Tận chung cảnh phân ly buồn bã,

Đến cửa trời tấu khải hoàn ca,

Gặp gỡ tươi cười không hề xa.

Điệp khúc

Ồ, nầy ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta ngóng trông sao

cho tia bình minh mọc lên;

Chúng tôi nguyện:

“Ngày cực lạc ơi, xin kíp đến.

Hỡi ban mai, đến mau,

ý Cha được nên!”

Câu 3

3.Chính trong giờ thể hoại đây,

Mặc ngay thể vinh quang đẹp bấy,

Những danh hiệu chẳng ranay,

Được hưởng danh hiệu uy quyền thay.

Điệp khúc

Ồ, nầy ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta ngóng trông sao

cho tia bình minh mọc lên;

Chúng tôi nguyện:

“Ngày cực lạc ơi, xin kíp đến.

Hỡi ban mai, đến mau,

ý Cha được nên!”

Câu 4

4.Chúng ta thời ấy không lụy chan,

gian ác, tai ương tận tán,

Chúa cai trị bốn biển bình an,

Dời cảnh thiên đàng xuống trần gian.

Điệp khúc

Ồ, nầy ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta ngóng trông sao

cho tia bình minh mọc lên;

Chúng tôi nguyện:

“Ngày cực lạc ơi, xin kíp đến.

Hỡi ban mai, đến mau,

ý Cha được nên!”

Câu 5

5.Chính trong ngày ấy lưỡi miệng ta

Thuật tích Chúa yêu thương lạ quá,

Với thiên thần chúng ta đồng ca,

Ngợi Chúa Cha Ha--lu-gia.

Điệp khúc

Ồ, nầy ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta ngóng trông sao

cho tia bình minh mọc lên;

Chúng tôi nguyện:

“Ngày cực lạc ơi, xin kíp đến.

Hỡi ban mai, đến mau,

ý Cha được nên!”

Câu 6

6.Buổi mai rực rỡ, thỏa lòng thay,

Hồi ta thấy thánh nhan đẹp bấy,

Chúa vui mừng tiếp rước vào ngay,

Nghìn thuở ta cùng sum vầy đây.

Điệp khúc

Ồ, nầy ta chờ mong tia sáng

ban mai mau thực hiện,

Thật ta ngóng trông sao

cho tia bình minh mọc lên;

Chúng tôi nguyện:

“Ngày cực lạc ơi, xin kíp đến.

Hỡi ban mai, đến mau,

ý Cha được nên!” A-men.

Mới truy cập