William Augustus Ogden, 1885
Dịch lời của Alexcenah Thomas

Câu 1

[Ab]1.Kìa, người chăn bầy cất [Eb]tiếng đau thương,

[Eb7]Ngoài đồng cô tịch, hắc [Ab]ám, thê lương,

[Ab]Gọi bầy chiên lạc mất [Db]khắp trên [Bbm]đất,

Đã cách xa [Ab]nơi chuồng [Eb7]Chúa chân [Ab]thật.

Điệp khúc

[Ab]Dắt về Chúa, [Db]dắt về Chúa,

[Ab]Giữa chốn ác tội kíp [Eb]đem [Bb]chiên [Eb]ra;

[Ab]Dắt về Chúa, [Db]dắt về Chúa,

[Ab]Ráng dắt những chiên lạc đến [Eb7]nơi [Ab]Cha.

Câu 2

[Ab]2.Người nào vui lòng giúp [Eb]Đấng chăn chiên,

[Eb7]Tìm nhiều chiên còn rải [Ab]rác đi riêng,

[Ab]Người nào vui lòng giúp [Db]đỡ chiên [Bbm]với,

Cứu chúng xa [Ab]nơi lạnh [Eb7]lẽo chơi [Ab]vơi?

Điệp khúc

[Ab]Dắt về Chúa, [Db]dắt về Chúa,

[Ab]Giữa chốn ác tội kíp [Eb]đem [Bb]chiên [Eb]ra;

[Ab]Dắt về Chúa, [Db]dắt về Chúa,

[Ab]Ráng dắt những chiên lạc đến [Eb7]nơi [Ab]Cha.

Câu 3

[Ab]3.Còn nhiều chiên lạc mất [Eb]vẫn kêu vang,

[Eb7]Ngoài đồng, trên rừng, hải [Ab]giác, thâm san,

[Ab]Kìa, Ngài đang còn phán [Db]với ta [Bbm]đấy,

“Hãy kiếm chiên [Ab]ta lạc [Eb7]mất đâu [Ab]đây.”

Điệp khúc

[Ab]Dắt về Chúa, [Db]dắt về Chúa,

[Ab]Giữa chốn ác tội kíp [Eb]đem [Bb]chiên [Eb]ra;

[Ab]Dắt về Chúa, [Db]dắt về Chúa,

[Ab]Ráng dắt những chiên lạc đến [Eb7]nơi [Ab]Cha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập