Câu 1

1.Kìa, người chăn bầy cất tiếng đau thương,

Ngoài đồng cô tịch, hắc ám, thê lương,

Gọi bầy chiên lạc mất khắp trên đất,

Đã cách xa nơi chuồng Chúa chân thật.

Điệp khúc

Dắt về Chúa, dắt về Chúa,

Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra;

Dắt về Chúa, dắt về Chúa,

Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

Câu 2

2.Người nào vui lòng giúp Đấng chăn chiên,

Tìm nhiều chiên còn rải rác đi riêng,

Người nào vui lòng giúp đỡ chiên với,

Cứu chúng xa nơi lạnh lẽo chơi vơi?

Điệp khúc

Dắt về Chúa, dắt về Chúa,

Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra;

Dắt về Chúa, dắt về Chúa,

Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

Câu 3

3.Còn nhiều chiên lạc mất vẫn kêu vang,

Ngoài đồng, trên rừng, hải giác, thâm san,

Kìa, Ngài đang còn phán với ta đấy,

“Hãy kiếm chiên ta lạc mất đâu đây.”

Điệp khúc

Dắt về Chúa, dắt về Chúa,

Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra;

Dắt về Chúa, dắt về Chúa,

Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập