Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của P. P. Bliss

Câu 1

1.Lòng đại [Bb]từ của Chúa Cha [Eb]soi rạng,

Từ Lời [C7]Thánh, như vọng đăng [F7]sáng;

Ngài giao [Bb7]việc ta trông đăng [Eb]tháp nầy,

Hằng đêm [Bb]chiếu nơi [F7]biển trần [Bb]đây.

Điệp khúc

Mọi đời [Eb]sống hãy chiếu giống [Bb]hải đăng,

Chiếu sáng [C7]giữa ba đào hung [F]hăng,

Hầu rọi [Bb7]đường cho bao thủy [Eb]thủ kìa,

Vượt bao [Bb]hiểm nguy [F7]lúc trời [Bb]khuya.

Câu 2

2.Đời tội [Bb]nầy khác chi đêm [Eb]đen mù,

Cuồng nộ [C7]giống ba đào bao [F7]phủ;

Nghìn muôn [Bb7]người lênh đênh trên [Eb]biển kìa,

Mòn đôi [Bb]mắt trông [F7]tháp đèn [Bb]kia.

Điệp khúc

Mọi đời [Eb]sống hãy chiếu giống [Bb]hải đăng,

Chiếu sáng [C7]giữa ba đào hung [F]hăng,

Hầu rọi [Bb7]đường cho bao thủy [Eb]thủ kìa,

Vượt bao [Bb]hiểm nguy [F7]lúc trời [Bb]khuya.

Câu 3

3.Đèn lu [Bb]mờ, kíp khêu cao, [Eb]bạn nào!

Kìa ngoài [C7]biển bao người gặp [F7]bão,

Họ trông [Bb7]bờ, đang ra sức [Eb]chống chèo,

Hằng thoát [Bb]sóng tăm [F7]tối rượt [Bb]theo.

Điệp khúc

Mọi đời [Eb]sống hãy chiếu giống [Bb]hải đăng,

Chiếu sáng [C7]giữa ba đào hung [F]hăng,

Hầu rọi [Bb7]đường cho bao thủy [Eb]thủ kìa,

Vượt bao [Bb]hiểm nguy [F7]lúc trời [Bb]khuya.

Câu 4

4.Đời bạn [Bb]nhờ Đấng Hoa tiêu [Eb]đại quyền,

Đã toàn [C7]thắng ba đào, nguy [F7]biến;

Nguyện trong [Bb7]bạn lòa ra tia [Eb]sáng thần,

Thành đăng [Bb]tháp rọi [F7]kẻ trầm [Bb]luân.

Điệp khúc

Mọi đời [Eb]sống hãy chiếu giống [Bb]hải đăng,

Chiếu sáng [C7]giữa ba đào hung [F]hăng,

Hầu rọi [Bb7]đường cho bao thủy [Eb]thủ kìa,

Vượt bao [Bb]hiểm nguy [F7]lúc trời [Bb]khuya.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập