Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của P. P. Bliss

Câu 1

1.Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng,

Từ Lời Thánh, như vọng đăng sáng;

Ngài giao việc ta trông đăng tháp nầy,

Hằng đêm chiếu nơi biển trần đây.

Điệp khúc

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

Câu 2

2.Đời tội nầy khác chi đêm đen mù,

Cuồng nộ giống ba đào bao phủ;

Nghìn muôn người lênh đênh trên biển kìa,

Mòn đôi mắt trông tháp đèn kia.

Điệp khúc

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

Câu 3

3.Đèn lu mờ, kíp khêu cao, bạn nào!

Kìa ngoài biển bao người gặp bão,

Họ trông bờ, đang ra sức chống chèo,

Hằng thoát sóng tăm tối rượt theo.

Điệp khúc

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

Câu 4

4.Đời bạn nhờ Đấng Hoa tiêu đại quyền,

Đã toàn thắng ba đào, nguy biến;

Nguyện trong bạn lòa ra tia sáng thần,

Thành đăng tháp rọi kẻ trầm luân.

Điệp khúc

Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,

Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,

Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,

Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

Mới truy cập