Ira D. Sankey, 1904
Dịch lời của Samuel O'Maley Cluff

Câu 1

[G]1.Hiện giờ tôi có một

Cứu [D7]Chúa biện hộ [G]trên trời,

Bạn bè nơi dương [G]thế

không ai như [A7]Jê-sus [D7]tôi;

Ngài [G]dùng sự êm ái săn sóc,

[D7]giữ gìn tôi [G]đêm ngày,

Tôi [C]mong Christ tôi [G]thành [A7]ra

Cứu [G]Chúa [D7]anh hôm [G]nay.

Điệp khúc

[G]anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt [D7]Ngài,

Tôi [C]đang cầu nguyện [G]vì anh,

Luôn [D7]kêu cầu cho [G]anh.

Câu 2

[G]2.Hiện giờ tôi có Cha thánh

[D7]giúp mọi sự [G]trông cậy,

Rằng tại nơi thiên [G]quốc

sống vĩnh viễn, [A7]vui lạ [D7]thay;

Kịp [G]hồi kèn vang tiếng tôi với

[D7]Chúa gặp nhau [G]trên trời,

Mong [C]sao không trung [G]hội, [A7]nhân

huynh [G]cất [D7]cánh với [G]tôi.

Điệp khúc

[G]anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt [D7]Ngài,

Tôi [C]đang cầu nguyện [G]vì anh,

Luôn [D7]kêu cầu cho [G]anh.

Câu 3

[G]3.Hiện tại thiên quốc tôi

đã [D7]có bạch y [G]huy hoàng,

Dự bị cho tôi [G]đó,

thấy lóng lánh [A7]bao hào [D7]quang;

Kịp [G]hồi được ban thưởng, tôi lãnh

[D7]chiếc bạch y [G]trên trời,

Mong [C]sao nhân huynh [G]được

[A7]chen vai [G]lãnh [D7]áo với [G]tôi.

Điệp khúc

[G]anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt [D7]Ngài,

Tôi [C]đang cầu nguyện [G]vì anh,

Luôn [D7]kêu cầu cho [G]anh.

Câu 4

[G]4.Sự bình an Chúa ban

xuống [D7]giống dòng sông [G]yên tịnh,

Bạn bè trong dương [G]thế

thảy thảy chẳng [A7]ai tường [D7]minh;

Thật [G]nguồn bình an ấy do Chúa

[D7]sáng tạo ban [G]cho mình,

Mong [C]sao tôi trông [G]tường [A7]nhân

huynh [G]hưởng [D7]ơn an [G]bình.

Điệp khúc

[G]anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt [D7]Ngài,

Tôi [C]đang cầu nguyện [G]vì anh,

Luôn [D7]kêu cầu cho [G]anh.

Câu 5

[G]5.Được Jê-sus cứu, anh

khá [D7]kíp thuật cho [G]muôn người,

Rằng vì tôi yêu [G]mến,

chính Cứu Chúa [A7]anh[D7]tôi;

Rồi [G]cầu Jê-sus cứu kêu lắm

[D7]kẻ cùng anh [G]lên trời,

Christ [C]nghe anh như [G]Ngài [A7]nghe

tôi [G]nghe [D7]tôi anh [G]rồi.

Điệp khúc

[G]anh tôi cứ kêu nài,

Tôi dâng anh trước mặt [D7]Ngài,

Tôi [C]đang cầu nguyện [G]vì anh,

Luôn [D7]kêu cầu cho [G]anh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập