Câu 1

1.Nầy tinh binh của quân thập tự,

Vâng lệnh trên mau đứng lên!

Cờ thiêng ta quyết dương cao hoài,

Ra trận xông giáo lướt tên.

Dẹp tan quân thù ta cứ tiến,

Trông Christ lãnh đạo tấn công;

Kỳ cho đến lúc ca khải hoàn,

Christ làm Chân Chúasong.

Câu 2

2.Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng,

Nghe kèn vang mau tiếng sang!

Tiền phong ta quyết không nao sờn,

Ô ngày đắc thắng vinh quang.

Cùng nhau nương cậy Jê-sus Christ,

Cương quyết đánh bại Sa-tan

Gặp gian nguy chẳng nao can tràng,

Tin cậy ơn sức Chúa ban.

Câu 3

3.Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng,

Năng lực duy mong Chúa ban;

Phàm ai nương cánh tay nhân loại,

Chắc bị ma quỉ đánh tan.

Kìa, giáp Tin Lành mau khoác lấy,

Tỉnh thức, khẩn nguyện đêm ngày;

Dầu Christ sai đến đâu không nài,

Vâng lời ta quyết đi ngay.

Câu 4

4.Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng,

Cơn giặc không lâu sẽ thôi;

Ngày nay tranh chiến trên sa tràng,

Khải hoàn mai hát khắp nơi.

Kìa, ai thắng được mưu quỷ dữ,

Sẽ lãnh kim miệntrời,

Cùng Vua vinh hiển trên thiên đài,

Cai trị vinh hiển muôn đời.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập