Arthur Sullivan, 1871
Dịch lời của Baring Gould, 1865

Câu 1

[Eb]1.Tinh binh Jê-sus [Gm]tiến [Bb]lên!

[Bb7]Xung phong vào trận [Eb]tuyến,

[Eb]Cờ thập tự Chúa [Fm]Jê-[Bb]sus,

[F]Phất lãnh [Eb]đạo [F]binh [Bb7]thiêng;

[Bb]Kìa, Đại tướng Christ [Eb]trước ta,

Thêm can đảm ta [Ab]tiến;

[Ab]Nhứt tâm [Fm]nhìn xem [Ab]lá [Fm]cờ,

[Ab]Quyết xông pha trận [Bb7]tiền!

Điệp khúc

[Eb]Xông lên tinh binh [Fm7]Jê-[Bb]sus!

[Bb7]Đi như xông trận [Eb]tuyến.

[Eb]Cờ thập [Bb7]giá luôn [Eb]phất cao,

[Ab]Quyết tiến [Bb7]ra trận [Eb]tiền.

Câu 2

[Eb]2.Như tinh binh anh [Gm]dũng [Bb]kia,

[Bb7]Ta nay Hội thánh [Eb]Christ,

[Eb]Rập chân noi dấu [Fm]thánh [Bb]xưa,

[F]Thẳng tiến [Eb]cùng [F]nhau [Bb7]đi;

[Bb]Trong ta chỉ hiệp [Eb]nhất thân,

Yêu thương lẫn tâm [Ab]chí,

[Ab]Đức tin, [Fm]cậy trông, [Ab]tín [Fm]điều,

[Ab]Thảy chung nhau một [Bb7]nghì.

Điệp khúc

[Eb]Xông lên tinh binh [Fm7]Jê-[Bb]sus!

[Bb7]Đi như xông trận [Eb]tuyến.

[Eb]Cờ thập [Bb7]giá luôn [Eb]phất cao,

[Ab]Quyết tiến [Bb7]ra trận [Eb]tiền.

Câu 3

[Eb]3.Xưa nay bao phen [Gm]bể [Bb]dâu,

[Bb7]Trên muôn nghìn đế [Eb]quốc,

[Eb]Mà Hội thánh Chúa [Fm]Jê-[Bb]sus,

[F]Đứng vững [Eb]nghìn [F]thu [Bb7]suốt;

[Bb]Địa ngục dẫu gầm [Eb]thét vang,

Không sao thắng Hội [Ab]thánh;

[Ab]Biết bao [Fm]lời tuyên [Ab]hứa [Fm]vàng,

[Ab]Chúa yêu ta trọn [Bb7]thành.

Điệp khúc

[Eb]Xông lên tinh binh [Fm7]Jê-[Bb]sus!

[Bb7]Đi như xông trận [Eb]tuyến.

[Eb]Cờ thập [Bb7]giá luôn [Eb]phất cao,

[Ab]Quyết tiến [Bb7]ra trận [Eb]tiền.

Câu 4

[Eb]4.Ôi, muôn dân vui [Gm]tiến [Bb]mau,

[Bb7]Tham gia đoàn tranh [Eb]đấu,

[Eb]Đồng thanh ta hát [Fm]với [Bb]nhau,

[F]Khúc khải [Eb]hoàn [F]hòa [Bb7]tâu;

[Bb]Tôn vinh, chúc tụng, [Eb]tán dương,

Vua Jê-sus hằng [Ab]sống!

[Ab]Chúng ta [Fm]cùng thiên [Ab]sứ [Fm]thường,

[Ab]Hát tôn vinh một [Bb7]lòng.

Điệp khúc

[Eb]Xông lên tinh binh [Fm7]Jê-[Bb]sus!

[Bb7]Đi như xông trận [Eb]tuyến.

[Eb]Cờ thập [Bb7]giá luôn [Eb]phất cao,

[Ab]Quyết tiến [Bb7]ra trận [Eb]tiền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập