Câu 1

1.Tinh binh Jê-sus tiến lên!

Xung phong vào trận tuyến,

Cờ thập tự Chúa -sus,

Phất lãnh đạo binh thiêng;

Kìa, Đại tướng Christ trước ta,

Thêm can đảm ta tiến;

Nhứt tâm nhìn xem cờ,

Quyết xông pha trận tiền!

Điệp khúc

Xông lên tinh binh -sus!

Đi như xông trận tuyến.

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

Câu 2

2.Như tinh binh anh dũng kia,

Ta nay Hội thánh Christ,

Rập chân noi dấu thánh xưa,

Thẳng tiến cùng nhau đi;

Trong ta chỉ hiệp nhất thân,

Yêu thương lẫn tâm chí,

Đức tin, cậy trông, tín điều,

Thảy chung nhau một nghì.

Điệp khúc

Xông lên tinh binh -sus!

Đi như xông trận tuyến.

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

Câu 3

3.Xưa nay bao phen bể dâu,

Trên muôn nghìn đế quốc,

Hội thánh Chúa -sus,

Đứng vững nghìn thu suốt;

Địa ngục dẫu gầm thét vang,

Không sao thắng Hội thánh;

Biết bao lời tuyên hứa vàng,

Chúa yêu ta trọn thành.

Điệp khúc

Xông lên tinh binh -sus!

Đi như xông trận tuyến.

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

Câu 4

4.Ôi, muôn dân vui tiến mau,

Tham gia đoàn tranh đấu,

Đồng thanh ta hát với nhau,

Khúc khải hoàn hòa tâu;

Tôn vinh, chúc tụng, tán dương,

Vua Jê-sus hằng sống!

Chúng ta cùng thiên sứ thường,

Hát tôn vinh một lòng.

Điệp khúc

Xông lên tinh binh -sus!

Đi như xông trận tuyến.

Cờ thập giá luôn phất cao,

Quyết tiến ra trận tiền.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập