Henry F. Hemy, 1874
Dịch phỏng theo lời của Frederick W. Faber, 1849

Câu 1

1.Phước âm Jê-sus muôn thuở còn nguyên.

Lửa, gươm, lao không hề lay chuyển,

Mối hoan tâm tôi chi sánh kịp đây.

Khi nghe ai truyền Thánh đạo nầy.

Điệp khúc

Hát khúc Phước âm muôn thu đẹp sao,

Dẫu chết ta nguyền trung tín giảng rao!

Câu 2

2.Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi,

Lương tâm thanh sạch, tinh thần khoan khoái,

Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh,

Ước như họ được chết cho Tin Lành.

Điệp khúc

Hát khúc Phước âm muôn thu đẹp sao,

Dẫu chết ta nguyền trung tín giảng rao!

Câu 3

3.Bởi phước âm ta tranh đấu hiện nay,

Không phân bạn, thù, yêu thương thay thảy,

Phước âm ta nay yêu mến truyền ra,

Nói năng ôn hòa, ăn thật thà.

Điệp khúc

Hát khúc Phước âm muôn thu đẹp sao,

Dẫu chết ta nguyền trung tín giảng rao!

Câu 4

4.Phước âm ta nguyện tranh đấu truyền rao,

Khiến muôn dân đều nghe tin loan báo,

Chỉ do nơi nguồn chân Trời ban.

Cả nhân loại được phóng thích vẹn toàn.

Điệp khúc

Hát khúc Phước âm muôn thu đẹp sao,

Dẫu chết ta nguyền trung tín giảng rao!

Mới truy cập