Câu 1

1.Con trời xông ra chiến đấu oai linh,

Hầu đoạt vương mão hiển vinh;

Kìa, huyết thắm tươi trên cây cờ hồng;

Ai người theo Ngài xung phong?

Kẻ uống chén đau thương mình hoàn toàn,

Vui chịu hoạn nạn mọi đàng,

Thập tự hằng mang, hổ nhuốc coi khinh,

Duy kẻ ấy theo đoàn linh.

Câu 2

2.Xưa tuận đạo nhân mắt giống chim ưng,

Nhìn qua âm phủ sáng trưng;

Trông Chúa đứng trên thiên cung đành rành,

Kêu Ngài trong giờ hi sanh.

Bắt chước Chúa khi xưa chịu nhục hình,

Tha tội người thù nghịch mình,

Họ cừu nhân khẩn đảo khăng khăng:

Ai dám theo gương họ chăng?

Câu 3

3.Môn đồ mười hai, dẫu chẳng bao nhiêu,

Được ơn riêng Thánh Linh kêu;

Can đảm bước theo tia hy vọng mình,

Lửa hừng, thập tự coi khinh.

Đứng trước lưỡi gươm vương hầu tàn bạo,

Miệng hùm rùng rợn mực nào,

Họ đều tận trung cảm tử xung phong:

Ai dám theo chân họ không?

Câu 4

4.Kia, đội hùng binh áo trắng vinh quang,

Họp quanh ngôi Chúa hân hoan;

Tôi tớ, chủ nhân, con thơ, người già,

Rập ràng ca tụng danh Cha.

Những bước khốn nguy, lao lục,rạc,

Đưa họ vào miền cực lạc,

Nguyện Ngài ban ơn giúp sức hôm nay,

Cho chúng tôi theo họ ngay.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập