Joseph Barnby, 1868
Dịch lời của Edward Caswall, 1854

Câu 1

1.Vàng rực thiên không ánh mai,

Vùng dậy tôi hô trước ngai:

Jê-sus đáng khen ngợi hoài!

Cầu nguyện, tác công mỗi ngày,

Một lòng đến -sus rày,

Thật -sus tôn quý thay!

Câu 2

2.Lạy Cha cao minh hiển oai,

Nhiệt thành tôi reo trước ngai:

Jê-sus đáng khen ngợi hoài!

Điệu thần khúc vui vẻ rày,

điệu mới luôn mỗi ngày,

Thật -sus tôn quý thay!

Câu 3

3.Dầu hồn tôi luôn đắng cay,

Nhìn đời thêm ngao ngán nay,

Jê-sus đáng khen ngợi hoài!

Đời tạm phước không mấy ngày,

Nhờ thần khúc an ủi rày,

Thật -sus tôn quý thay!

Câu 4

4.Trọn ngày đêm tôi sống đây,

Bài nầy nên thiên khúc nay,

Jê-sus đáng khen ngợi hoài!

Đời đời ước ca khúc nầy

Thành tuyệt khúc duy nhất rày,

Thật -sus tôn quý thay!

A-men.

Mới truy cập