Ira. D. Sankey, 1891
Dịch lời của John H. Yates, 1891

Câu 1

1.Chiến [F]sĩ thập tự bấy [C]lâu chần chờ,

Nên [C7]xông trận tuyến bây [F]giờ,

Trước [F]lúc trời tà giao [C]tranh cực hùng,

Gươm [C7]thiêng diệt kẻ thù [F]chung;

Ta [C7]đem toàn lực xuống [F]trũng giao phong,

Dẫu [C]kẻ thù [G7]mạnh[C]đông;

Kinh [F]nghiệm ta [F]thấy nhờ [Bb]đức tin đây,

Thắng [F]hơn toàn thế [C7]gian [F]nầy.

Điệp khúc

[F]Ta thắng nhờ [C]đức tin đây!

[C7]Ta thắng nhờ [F]đức tin đây!

[Bb]Ô, ta cứ đắc [F]thắng vinh thay!

[Bbm]Thắng [F]luôn trên [C7]thế gian [F]nầy.

Câu 2

2.Christ [F]phất cờ tình ái [C]nơi trận tiền,

Gươm [C7]đây lời Chúa linh [F]huyền

Nhắm [F]dầu tiền đồ, bước [C]không nại hà,

Noi [C7]tiên hiền, khải hoàn [F]ca.

Xưa [C7]kia họ nhờ chỉ [F]đức tin thôi,

Đã [C]quét thù [G7]nghịch, tội [C]khôi,

Do [F]lòng tin [F]ấy họ [Bb]thắng âm ti,

Đối [F]ta là thuẫn [C7]hiện [F]thì.

Câu 3

3.Biết [F]mấy cường địch phủ [C]vây trại mình,

Dương [C7]oai hùng hổ đáng [F]kinh;

Hãy [F]kíp dẹp trại thảnh [C]thơi dọc đường,

Xông [C7]vô phòng tuyến địch [F]phương.

Mau [C7]mau đội vào mão [F]cứu ân đây,

Lấy [C]lẽ thật [G7]nịt lưng [C]ngay,

Vang [F]dội đây [F]đó hành [Bb]khúc quân ta,

Tiến [F]binh động rúng [C7]sơn [F]hà.

Câu 4

4.Chúa [F]phán: “Người nào thắng [C]quân thù nghịch,

Ta [C7]ban một áo trinh [F]bạch;

Kẻ [F]ấy được gọi chính [C]tên họ mình,

Trước [C7]các thiên sứ diệu [F]vinh.”

Nhơn [C7]danh Jê-sus, Đấng [F]thắng ma vương,

Nóng [C]nảy[G7]tình yêu [C]thương,

Can [F]trường ta [F]tiến, lòng [Bb]quyết hy sinh,

Bởi [F]tin phần thắng [C7]thuộc [F]mình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập