Ira. D. Sankey, 1891
Dịch lời của John H. Yates, 1891

Câu 1

1.Chiến thập tự bấy lâu chần chờ,

Nên xông trận tuyến bây giờ,

Trước lúc trời tà giao tranh cực hùng,

Gươm thiêng diệt kẻ thù chung;

Ta đem toàn lực xuống trũng giao phong,

Dẫu kẻ thù mạnhđông;

Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây,

Thắng hơn toàn thế gian nầy.

Điệp khúc

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ta thắng nhờ đức tin đây!

Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay!

Thắng luôn trên thế gian nầy.

Câu 2

2.Christ phất cờ tình ái nơi trận tiền,

Gươm đây lời Chúa linh huyền

Nhắm dầu tiền đồ, bước không nại hà,

Noi tiên hiền, khải hoàn ca.

Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi,

Đã quét thù nghịch, tội khôi,

Do lòng tin ấy họ thắng âm ti,

Đối ta là thuẫn hiện thì.

Câu 3

3.Biết mấy cường địch phủ vây trại mình,

Dương oai hùng hổ đáng kinh;

Hãy kíp dẹp trại thảnh thơi dọc đường,

Xông phòng tuyến địch phương.

Mau mau đội vào mão cứu ân đây,

Lấy lẽ thật nịt lưng ngay,

Vang dội đây đó hành khúc quân ta,

Tiến binh động rúng sơn hà.

Câu 4

4.Chúa phán: “Người nào thắng quân thù nghịch,

Ta ban một áo trinh bạch;

Kẻ ấy được gọi chính tên họ mình,

Trước các thiên sứ diệu vinh.”

Nhơn danh Jê-sus, Đấng thắng ma vương,

Nóng nảytình yêu thương,

Can trường ta tiến, lòng quyết hy sinh,

Bởi tin phần thắng thuộc mình.

Mới truy cập