Paul Roder, 1920
Dịch lời của Paul Roder

Câu 1

[Db]1.Ôi, nguồn ân [Gb]điển tuôn [Ab7]vô ngập [Db]tràn,

[Fm]Tâm địa tôi [Eb7]đây [Ab]trống [Eb7]rỗng, khô [Ab]khan.

[Db]Trong, ngoài, trên, [Ab]dưới, [Fm]xin tràn khắp [Gb]cả,

[Ab7]Nguồn sông nước [Db]sống bởi [Db]Gô-[Ab7]gô-[Db]tha.

Điệp khúc

Xin chảy [Db]vô lòng đây, Xin tuôn [Gb]chảy đầy dẫy,

Hỡi [Db]ân điển Gô-gô-tha chan [Ab7]hòa,

Thành [Db]con sông [Db]huyết [Db]chuộc [Ab7]tội [Db]vô [Gb]giá,

Phát [Ab7]nguyên từ [Db]đỉnh đồi [Db]Gô-[Ab]gô-[Db]tha.

Câu 2

[Db]2.Tôi cần duy [Gb]Chúa Jê-[Ab7]sus khoan [Db]hồng,

[Fm]Không Ngài, thay [Eb7]thảy, [Ab]ảo [Eb7]cảnh[Ab]không.

[Db]Muôn ngàn ơn [Ab]phước [Fm]trong Ngài sung [Gb]cả,

[Ab7]Mọi cần nhu [Db]ở cả [Db]Gô-[Ab7]gô-[Db]tha.

Điệp khúc

Xin chảy [Db]vô lòng đây, Xin tuôn [Gb]chảy đầy dẫy,

Hỡi [Db]ân điển Gô-gô-tha chan [Ab7]hòa,

Thành [Db]con sông [Db]huyết [Db]chuộc [Ab7]tội [Db]vô [Gb]giá,

Phát [Ab7]nguyên từ [Db]đỉnh đồi [Db]Gô-[Ab]gô-[Db]tha.

Câu 3

[Db]3.Tôi nguyền xin [Gb]chết mang [Ab7]thập tự [Db]nầy,

[Fm]Do Ngài hy [Eb7]sinh [Ab]cứu [Eb7]sống tôi [Ab]đây.

[Db]Muôn sự đời [Ab]coi [Fm]như phù vân [Gb]cả,

[Ab7]Từ đây duy [Db]kể[Db]Gô-[Ab7]gô-[Db]tha.

Điệp khúc

Xin chảy [Db]vô lòng đây, Xin tuôn [Gb]chảy đầy dẫy,

Hỡi [Db]ân điển Gô-gô-tha chan [Ab7]hòa,

Thành [Db]con sông [Db]huyết [Db]chuộc [Ab7]tội [Db]vô [Gb]giá,

Phát [Ab7]nguyên từ [Db]đỉnh đồi [Db]Gô-[Ab]gô-[Db]tha.

Câu 4

[Db]4.Xin Jê-sus [Gb]Christ mau [Ab7]mau lâm [Db]trần,

[Fm]Đem quyền uy [Eb7]Vua [Ab]đến [Eb7]trên muôn [Ab]dân.

[Db]Vui cùng dân [Ab]thánh [Fm]cai trị chung [Gb]cả,

[Ab7]Gặt thâu bông [Db]trái của [Db]Gô-[Ab7]gô-[Db]tha.

Điệp khúc

Xin chảy [Db]vô lòng đây, Xin tuôn [Gb]chảy đầy dẫy,

Hỡi [Db]ân điển Gô-gô-tha chan [Ab7]hòa,

Thành [Db]con sông [Db]huyết [Db]chuộc [Ab7]tội [Db]vô [Gb]giá,

Phát [Ab7]nguyên từ [Db]đỉnh đồi [Db]Gô-[Ab]gô-[Db]tha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập