Paul Roder, 1920
Dịch lời của Paul Roder

Câu 1

1.Ôi, nguồn ân điển tuôn ngập tràn,

Tâm địa tôi đây trống rỗng, khô khan.

Trong, ngoài, trên, dưới, xin tràn khắp cả,

Nguồn sông nước sống bởi --tha.

Điệp khúc

Xin chảy lòng đây, Xin tuôn chảy đầy dẫy,

Hỡi ân điển Gô-gô-tha chan hòa,

Thành con sông huyết chuộc tội giá,

Phát nguyên từ đỉnh đồi --tha.

Câu 2

2.Tôi cần duy Chúa Jê-sus khoan hồng,

Không Ngài, thay thảy, ảo cảnhkhông.

Muôn ngàn ơn phước trong Ngài sung cả,

Mọi cần nhu cả --tha.

Điệp khúc

Xin chảy lòng đây, Xin tuôn chảy đầy dẫy,

Hỡi ân điển Gô-gô-tha chan hòa,

Thành con sông huyết chuộc tội giá,

Phát nguyên từ đỉnh đồi --tha.

Câu 3

3.Tôi nguyền xin chết mang thập tự nầy,

Do Ngài hy sinh cứu sống tôi đây.

Muôn sự đời coi như phù vân cả,

Từ đây duy kể--tha.

Điệp khúc

Xin chảy lòng đây, Xin tuôn chảy đầy dẫy,

Hỡi ân điển Gô-gô-tha chan hòa,

Thành con sông huyết chuộc tội giá,

Phát nguyên từ đỉnh đồi --tha.

Câu 4

4.Xin Jê-sus Christ mau mau lâm trần,

Đem quyền uy Vua đến trên muôn dân.

Vui cùng dân thánh cai trị chung cả,

Gặt thâu bông trái của --tha.

Điệp khúc

Xin chảy lòng đây, Xin tuôn chảy đầy dẫy,

Hỡi ân điển Gô-gô-tha chan hòa,

Thành con sông huyết chuộc tội giá,

Phát nguyên từ đỉnh đồi --tha.

Mới truy cập