Trích soạn bởi Meyer Lyon, 1751-1797
Dịch lời của Thomas Olivers, 1725-1799

Câu 1

1.Ngợi [Gm]Giê-[D7]hô-[Gm]va [Cm]Thánh [D7]Đế,

[Gm]Là [Cm]Chân Chúa [F7]Áp-ra-[Bb]ham,

[F7]Từ [Bb]xưa cho [Gm]đến [Eb]vĩnh [F7]viễn độc [Gm]tôn,

Bác [Bb]ái, [F]siêu [Bb]phàm.

Trời đất thảy [Gm]thảy chứng [F7]minh:

Tự [Eb]hữu vĩnh [Gm]hữu duy [D7]Ngài,

Quỳ [Gm]đây, [D7]tôi [Gm]tung [Cm]hô [D7]Đấng Chí [Cm]Thánh,

Hiển [Gm]vinh [D7]lâu [Gm]dài!

Câu 2

2.Ngợi [Gm]Giê-[D7]hô-[Gm]va [Cm]Thánh [D7]Đế,

[Gm]Nhờ [Cm]lệnh cao [F7]minh Chúa [Bb]ban,

[F7]Dìu [Bb]tôi xa [Gm]nhân [Eb]thế [F7]đến thượng [Gm]thiên,

Thỏa [Bb]vui [F]nhẹ [Bb]nhàng.

Kể phú quý [Gm]thảy ảo [F7]không,

Chọn [Eb]phần sở [Gm]hữu duy [D7]Ngài,

[Gm]khiên [D7]che [Gm]thân, [Cm]cây [D7]tháp ngả [Cm]bóng,

Đỡ [Gm]che [D7]tôi [Gm]hoài.

Câu 3

3.Ngài [Gm]thệ [D7]tuyên [Gm]nhân [Cm]danh [D7]thánh,

[Gm]Là [Cm]lời tôi [F7]tin sắt [Bb]đinh,

[F7]Nhờ [Bb]chim ưng [Gm]kia [Eb]giương [F7]cánh vực [Gm]tôi,

Cất [Bb]lên [F]thiên [Bb]đình.

Ở đó yết [Gm]bái Thánh [F7]nhan,

Tôn [Eb]thờ quyền [Gm]phép thiên [D7]thượng,

Mừng [Gm]vui [D7]ca [Gm]khen [Cm]ân [D7]điển chói [Cm]sáng,

Suốt [Gm]cõi [D7]miên [Gm]trường.

Câu 4

4.Nghìn [Gm]muôn [D7]tinh [Gm]binh [Cm]đắc [D7]thắng,

[Gm]Tạ [Cm]ơn Ba [F7]Ngôi Thánh [Bb]thay,

[F7]Ngợi [Bb]Cha, Con, [Gm]Linh [Eb]ca [F7]khúc trầm [Gm]thăng,

Chúa [Bb]tôn [F]đêm [Bb]ngày.

Chúa Áp-ra-[Gm]ham, Chúa [F7]tôi,

Tôi [Eb]cùng con [Gm]Áp-ra-[D7]ham.

Tụng [Gm]ca [D7]Ba [Gm]Ngôi [Cm]Chân [D7]Chúa[Cm]đối,

Dũng [Gm]uy [D7]siêu [Gm]phàm.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập