Câu 1

1.Ngợi Giê--va Thánh Đế,

Chân Chúa Áp-ra-ham,

Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn,

Bác ái, siêu phàm.

Trời đất thảy thảy chứng minh:

Tự hữu vĩnh hữu duy Ngài,

Quỳ đây, tôi tung Đấng Chí Thánh,

Hiển vinh lâu dài!

Câu 2

2.Ngợi Giê--va Thánh Đế,

Nhờ lệnh cao minh Chúa ban,

Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên,

Thỏa vui nhẹ nhàng.

Kể phú quý thảy ảo không,

Chọn phần sở hữu duy Ngài,

khiên che thân, cây tháp ngả bóng,

Đỡ che tôi hoài.

Câu 3

3.Ngài thệ tuyên nhân danh thánh,

lời tôi tin sắt đinh,

Nhờ chim ưng kia giương cánh vực tôi,

Cất lên thiên đình.

Ở đó yết bái Thánh nhan,

Tôn thờ quyền phép thiên thượng,

Mừng vui ca khen ân điển chói sáng,

Suốt cõi miên trường.

Câu 4

4.Nghìn muôn tinh binh đắc thắng,

Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay,

Ngợi Cha, Con, Linh ca khúc trầm thăng,

Chúa tôn đêm ngày.

Chúa Áp-ra-ham, Chúa tôi,

Tôi cùng con Áp-ra-ham.

Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúađối,

Dũng uy siêu phàm.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập