Câu 1

1.Lòng tôi kính mến -sus,

biết nay Ngài thuộc tôi;

Vì Chúa, quyết bỏ hết

mọi ác khiên, Jê-sus ôi!

Nguyền luôn kính mến -sus

Cứu Chúa khoan hồng,

Từ trước đã kính mến Ngài,

nay mến yêu càng nồng.

Câu 2

2.Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài

mến tôi thật từ lâu;

Vì tôi, huyết Chúa đổ,

thật cứu ân Ngài rộng sâu.

Lòng yêu Chúa thêm mãi nhân

Ngài đã đính mão gai;

Từ trước đã kính mến Ngài,

nay vẫn kính yêu hoài.

Câu 3

3.Lòng tôi mến Chúa, dẫu tại

đất hay về nhà Cha;

Đời tôi tán mỹ Chúa

nguyện hát vang bài thần ca.

Dầu khi ốm đau, lúc trên

giường sắp trút hơi tàn,

Từ trước đã mến Chúa rày

yêu mến thêm nồng nàn.

Câu 4

4.Lòng tôi rất thỏa thích

sắp miền lạc khương,

Là nơi nước sáng láng

hằng chúc tôn thờ Hoàng Vương.

Mừng vui cứ hát xướng luôn

đội mão hiển vinh hoài,

Từ trước đã mến Chúa, lòng

nay vẫn mến yêu Ngài.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập