Câu 1

1.Thật hạnh vinh thay đi bên Đấng

mua chuộc tôi bởi huyết quý báu bấy,

Khiến tôi luôn luôn vui tươi thỏa lòng nầy.

Trọn đường tôi luôn luôn vui vẻ

thiên thượng vì Chúa ở với sớm tối,

Ngợi khen Đấng ban vinh hạnh đời sống tôi.

Điệp khúc 1

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi,

Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi.

Ngài gìn chân tôi đi trung chính,

Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh

Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Câu 2

2.Thật hạnh vinh thay khi tăm tối

tôi nhận biết có Cứu Chúavới,

Phước bấy tâm đơn sơ tin Chúa trọn đời.

Mừng thay khi không gian tươi sáng

tưng bừng tôi ẩn dưới cánh Chúa thánh,

Thật tôi ở trong Jê-sus đầy hiển vinh.

Điệp khúc 1

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi,

Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi.

Ngài gìn chân tôi đi trung chính,

Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh

Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Câu 3

3.Thật hạnh vinh thay khi tôi đến

thiên đàng, đi với Chúa bước sáng láng,

Chúa với tôi đi song song chỗ bờ vàng.

Thật hạnh vinh cho tôi trong nước

trên trời được sống với Chúa thỏa bấy,

Ngài luôn ở bên tôi, thật hạnh phước thay!

Điệp khúc 1

Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi,

Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa chẳng thôi.

Ngài gìn chân tôi đi trung chính,

Vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh

Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập